โรงเรียน สยาม ธัญบุรี บริบาล


หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

การศึกษาที่มุ่งเน้นในการให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนการดูแล ผู้สูงอายุ การดูแลภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ภาวะ อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย รวมถึงการสังเกตและบันทึก ความเปลี่ยนแปลงของคนไข้

ระยะเวลาของหลักสูตร : 6 เดือน

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

การศึกษาพยาบาล จะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็น พยาบาลวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ทักษะ และจริยธรรม ของวิชาชีพ สามารถให้การพยาบาลทั่วไปได้อย่างมี คุณภาพทั้งในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ กับบุคคลทุกวัย ครอบครัว

ระยะเวลาของหลักสูตร : 6 เดือน

หลักสูตร E-learning

เป็นสื่อในการเรียนการสอนระบบใหม่ในเรื่องของการ เรียน ด้านวิชาชีพระยะสั้นด้านการพยาบาลและด้าน ผู้ช่วยเภสัชกร โดยผู้เรียนสามารถเรียนที่ใด เวลาใด ก็ได้ เข้าไปศึกษา เรียนรู้ แหล่งข้อมูลต่างๆ ร่วมกิจ กรรมต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาโรงเรียน สยาม ธัญบุรี บริบาล

“แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยจมุ้งเน้นที่จะผลิตบุคลการที่มีคุณภาพ มีความเชียวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
และก้าวสู่ความเป็นสากลในระดับโลก ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพยาบาล เนื่องด้วยประเทศไทยมีวิทยาการทางการแพทย์
ที่ทันสมัย เราจึงมุ่นเน้นผลิต Pre Cerificate Nursing Assistant(P-CNA) ที่มีคุณภาพเพื่อป้อนให้กับธุรกิจการบริหารที่มีการเติบโต
และขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดการยอมรับในวิชาชีพ”